پانزدهمین پیش‌نشست کنگره آمنا الرسل

آخرین مقالات

تهران - دانشگاه پیام نور

info@nahjalbalaghah.ir

۰۲۱۲۳۳۲۲۷۷۵ داخلی ۲۷۷۵

۰۹۹۱۷۰۴۲۹۳۵

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 12

پانزدهمین پیش‌نشست کنگره آمنا الرسل
16
۲۰ آبان ۱۴۰۰
خانم توکلی

پانزدهمین پیش‌نشست کنگره آمنا الرسل با حضور دکتر نصراله شاملی
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم « دانشکده زاهدان» پانزدهمین پیش نشست کنگره علمی امناء الرسل با موضوع انتظارات تعاملی از مراکز پژوهشی قرآنی حوزه های قم و نجف را در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۶با حضور آقای دکتر نصراله شاملی « رئیس انجمن» برگزار کرد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.