دکتر عباس مصلایی‌پور یزدی

عضو هیئت مدیره انجمن

دکتر عباس مصلایی‌پور یزدی

درباره ایشان بیشتر بدانیم

رزومه دکتر عباس مصلایی‌پور یزدی
رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد
دانشگاه امام صادق علیه السلام

 

دانشیار پایه ۳۳

عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث

 

سوابق اجرایی:

عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

معاون پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

معاون گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق علیه السلام (۸ سال)

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

عضو هیأت تحریریه نشریه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی کتاب قیّم

مدیر مسؤول نشریه مطالعات قرآن و حدیث

مدیر مسؤول نشریه پژوهشنامه فلسفه دین

مدیر مسؤول نشریه فقه میان رشته ای اجتماعی

 

 سوابق آموزشی:

تدریس دروس متعدد در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری  رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه های متعدد همچون دانشگاه امام صادق علیه السلام، دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه الزهراء و دانشگاه آزاد اسلامی از سال ۱۳۷۰ تاکنون.

 

سوابق پژوهشی:

 

مقالات چاپ شده در نشریات :

۱-      نگارش مقاله ترتیل از دیدگاه قرآن و حدیث در مجله علمی – پژوهشی مقالات و بررسیها دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر ۶۶، ۱۳۷۸ش.

۲-      نگارش مقاله اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین در دوفصلنامه علمی – پژوهشی حدیث پژوهی، سال اول، شماره اول، ۱۳۸۸ش.

۳-     نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی در در دوفصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، سال پنجم، شماره دوم، ۱۳۸۷ش.

۴-      نگارش مقاله تنوع و نوآوری در بیان داستان محاجه حضرت ابراهیم(ع) با آزر و قومش در قرآن کریم در فصلنامه علمی – پژوهشی صحیفه مبین،  شماره ۴۴، ۱۳۸۷ش. 

۵-      نگارش مقاله گونه‌شناسی روایات تفسیری امام رضا(علیه‌السلام) در دوفصلنامه علمی – پژوهشی حدیث پژوهی، سال دوم، شماره سوم، ۱۳۸۹ش.

 

۶-     نگارش مقاله سیر تحول خوانش تفسیر به رأی در پنج سده نخست هجری در دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش دینی، شماره ۲۰(بهار و تابستان ۱۳۸۹)، صفحات۸۱-۱۰۲.

۷-     نگارش مقاله  منطق تبیین آیات قرآنی در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی در دوفصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، سال نهم، شماره دوم، پیاپی ۱۸، ۱۳۹۱ش، صفحات ۱۰۵-۱۳۶.

۸-      نگارش مقاله راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیم، سال اول، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۰، صفحات ۷-۲۹.

۹-    نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری شیخ بهایی در مجله علمی – پژوهشی پژوهش‌های قرآن و حدیث(مقالات و بررسیها دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)، سال چهل و سوم، شماره ۱، صص۱۶۵-۱۸۴ سال۱۳۸۹ش.

۱۰-    همکاری در نگارش مقاله بطون قرآن از منظر مفسرین در فصلنامه علمی- پژوهشی نامه الهیات، سال پنجم، شماره بیستم، پاییز ۱۳۹۱ش، صفحات ۱۱۹- ۱۳۷.

۱۱-    نگارش مقاله الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بر اساس مبانی نظری پیشرفت در قرآن کریم و روایات بر محور تکامل عقل جمعی در فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره ۲۲، بهار ۱۳۹۲ش، صفحات ۸۷- ۱۰۶.

۱۲-   نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی در دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه‌های قرآنی،  شماره ۱۷، بهار و تابستان۱۳۹۲ش، صفحات ۱۵۵- ۱۷۶.

۱۳-   نگارش مقاله مبانی افتراق تفاسیر عرفانی در مقایسه با تفاسیر عرفانی متقدم در مجله علمی- پژوهشی مطالعات عرفانی،  شماره ۱۷، بهار و تابستان۱۳۹۲ش، صفحات ۱۳۳- ۱۴۴.

۱۴-   نگارش مقاله عرفان امام خمینی(س) و جلوه‌های آن در تفسیر عرفانی از قرآن کریم در فصلنامه علمی- پژوهشی    پژوهشنامه متین،  شماره ۶۲، بهار ۱۳۹۳ش، صفحات ۱۲۵- ۱۵۱.

۱۵-    نگارش مقاله نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن‌شناسی در تفاسیر فریقین در فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی ، سال دهم، شماره ۳۷ پاییز ۱۳۹۳ش، صفحات ۲۳- ۴۲.

۱۶-   نگارش مقاله اصول مناظره و آزاد اندیشی با تکیه بر مناظره‌های امام رضا علیه السلام در فصلنامه فرهنگ رضوی، سال اول، شماره سوم، پاییز ۱۳۹۲ش، صفحات ۸۷- ۱۱۴.

۱۷-   نگارش مقاله مقدمه‌ای در اعجاز معنایی قرآن کریم در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۸۹ش، صفحات ۵- ۳۰.

۱۸-    نگارش مقاله معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره دوم، ۱۳۹۰ش، صفحات ۹۷- ۱۲۷.

۱۹-   نگارش مقاله روش تفسیری قاضی بیضاوی و جایگاه تفسیر وی در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال اول، شماره اول، ۱۳۸۶ش.

۲۰- نگارش مقاله مبانی و چالش های استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی در فصلنامه علمی- پژوهشی قرآن و طب، دوره سوم، شماره ۱، ۱۳۹۶ش

۲۱- نگارش مقاله بازخوانی مفهوم قرض در قرآن کریم با تکیه بر انسان شناسی اقتصادی در دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره دوم، ۱۳۹۶ش

۲۲- نگارش مقاله گونه شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره های علمی از آنها در مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی، شماره ۲۶، سال ۱۳۹۶ش

۲۳- نگارش مقاله مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم در دوفصلنامه علمی ترویجی فروغ وحدت، سال سیزدهم، شماره ۴۸، ۱۳۹۶ش

۲۴- نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قرآن کریم در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال چهاردهم، شماره ۱، بهار ۹۶

۲۵- نگارش مقاله تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل سنت در مجله علمی پژوهشی علوم حدیث، شماره ۸۳، بهار ۹۶

۲۶- نگارش مقاله دیدگاهی نو درباره آیات ۱۹-۱۶ سوره قیامت و نقد دیدگاه های سه گانه مشهور در فصلنامه علمی ترویجی مشکاه، شماره ۱۳۴، بهار ۹۶

۲۷- نگارش مقاله چگونگی نقد آراء فخر رازی در تفسیر المیزان در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره ۲۶، تابستان ۹۵

۲۸- نگارش مقاله درآمدی بر مبانی کلامی تفسیر علمی قرآن کریم در فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت، پاییز ۹۵

۲۹- نگارش مقاله بررسی تطبیقی مفهوم امت با تکیه بر آراء تفسیری مفسران در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره ۲۹، بهار ۹۶

۳۰- نگارش مقاله سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفسیر قرآن با بهره گیری از ملاک های علم تاریخ و علم حدیث در دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره ۸، بهار و تابستان ۹۵

۳۱- نگارش مقاله ریشه یابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادل یابی در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، شماره ۵، بهار و تابستان ۹۵

۳۲- نگارش مقاله فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره ۴۴، تابستان ۹۵ 

۳۳- نگارش مقاله جایگاه خانواده در آموزه های رضوی در مجموعه مقالات همایش علمی امام رضا علیه السلام و پاسخگویی قرآن به پرسش های عصر، سال ۹۴

۳۴-  نگارش مقاله بررسی روایات تفسیری فریقین در مساله ازدواج حضرت یوسف با زلیخا در دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۹۴

۳۵- نگارش مقاله الزامات کلامی پژوهش میان رشته ای در قرآن؛ با تکیه بر سطوح معرفت شناسی، اصطلاح شناسی و روش شناسی در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره ۴، پاییز ۹۴

۳۶- نگارش مقاله الگوی سیاست گذاری فرهنگی در قرآن کریم در دوفصلنامه مطالعات روش شناسی دینی، شماره اول، بهار و تابستان ۹۶

۳۷-  نگارش مقاله تحلیل دیدگاه سیوطی درباره آیات مبیّن با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی (ره) در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرآنی، شماره ۲۴، زمستان ۹۴

۳۸- نگارش مقاله آسیب شناسی کیفیت به کارگیری تاریخ در تفاسیر قرآن در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال هفتم، بهار ۹۵

 1. نگارش مقاله تحلیل انتقادی آراء فرد دانر در باره جمع قرآن کریم چاپ شده در دو فصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیم، سال هشتم، شماره نوزدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۷، صفحات ۲۱۱-۲۳۱.
 2. نگارش مقاله بازخوانی اعجاز قرآن با تأکید بر تحلیل وجوه هدایتی آن چاپ شده در دو فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش نامه قرآن و حدیث، شماره ۲۲، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحات ۱۶۱-۱۸۹.
 3. نگارش مقاله ریشه یابی ماده «صلی» و نقش آن در فرآیند ترجمه و تفسیر قرآن کریم در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، شماره ۹، بهار و تابستان ۱۳۹۷.
 4. نگارش مقاله مفهوم امنیت حرم در پرتو معنای تأویلی آیات مرتبط در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره ۴۶، تابستان ۱۴۰۰.

 

 1. نگارش مقاله جریان نوگرای فهم قرآن کریم در تونس، مطالعه موردی: نقد و بررسی روش تفسیری محمد طالبی در دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهاردهم، شماره دوم، ۱۴۰۰ش، صفحات ۷۷- ۱۰۱.

 

 1. نگارش مقاله حرف کاف خطاب در اسماء اشاره و مطابقت آن با مخاطب در قرآنچاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیم، سال دهم، شماره بیست و سوم، زمستان ۱۳۹۹، صفحات ۱۰۵-۱۲۲.

 

 1. نگارش مقاله تحلیل و بررسی انتقادی تفسیر المنار از منظر علامه طباطباییچاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشنامه معارف قرآنی، سال یازدهم، شماره چهلم، بهار ۱۳۹۹، صفحات ۲۸-۴۹.

 

 1. نگارش مقاله نقش و عملکرد روایات فقهی در تفسیر کنزالعرفان فی فقه القرآنچاپ شده در دو فصلنامه علمی دانش نامه علوم قرآن و حدیث، سال دوم، شماره سوم، بهار ۱۳۹۴، صفحات ۸۳-۱۱۳.

 

 1. نگارش مقاله معناشناسی بصیرت در نهج البلاغه چاپ شده در دوفصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیم، سال چهارم، شماره دهم، پاییز ۱۳۹۳، صفحات ۷-۳۶.

 

 1. نگارش مقاله بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی و ویژگی های حضرت یوسف علیه السلام در قرآن کریم و تورات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی، سال دهم، شماره ۲۰، سال ۱۳۹۳ش، صفحات ۱۴۹-۱۷۴.

 

 1. نگارش مقاله حوزه معنایی شکر در قرآن کریم چاپ شده در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال هشتم، شماره پانزدهم، پاییز ۱۳۹۳ش، صفحات ۱۹۷-۲۱۹.

 

 1. نگارش مقاله الگوی اهداف تربیت دینی مبتنی بر آموزه های قرآن کریم چاپ شده در نشریه علمی- پژوهشی نوآوری های آموزشی، سال سیزدهم، شماره پنجاهم،۱۳۹۳ش، صفحات ۷-۳۰.

 

 1. نگارش مقاله تحلیل انتقادی شروح و تفاسیر حدیث یکون بعدی اثنا عشر خلیفه چاپ شده  در دوفصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث، سال هفتم، شماره سیزدهم، ۱۳۹۲ش، صفحات ۵- ۲۸.

 

 

 1. نگارش مقاله جایگاه منابع مستفاد در فهم قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی و آیه الله جوادی آملی چاپ شده  در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال دوم، شماره چهارم، ۱۳۹۰ش، صفحات ۶۹-۹۶.

 

مقالات  ارائه شده  در همایش ها:

۱-      نگارش مقاله نتایج تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر ابوالفتوح در مجموعه مقالات کنگره شیخ ابوالفتوح رازی، جلد اول، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۴ش.

۲-     نگارش مقاله لزوم تدبر در قرآن کریم و ثمرات مترتب بر آن در مجموعه مقالات بیست و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، تهران، اسوه، سال ۱۳۸۶ش.

۳-      نگارش مقاله حق و باطل در قرآن کریم در مجموعه مقالات بیست و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، تهران، معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، سال ۱۳۸۷ش.

۴-     نگارش مقاله تجلی ولایت باوری با ارائه صحیحی از غایت عاشورا در مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری عاشورا پژوهی، تهران، شرکت چاپ و انتشارات اسوه وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه، جلد دوم، ۱۳۸۸ش، صفحات۴۰۷-۴۳۳.

۵-     نگارش مقاله تجلی ولایت باوری با ارائه صحیحی از غایت عاشورا  در مجموعه مقالات عاشورا‌ پژوهی، ج ۳(پیامدهای اجتماعی عاشورا)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، ۱۳۸۹ش، صفحات ۱۴۱ تا ۱۶۱.

۶-      نگارش مقاله  بصیرت در قرآن کریم  چاپ شده در مجموعه مقالات بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، ج۳، صص ۱۵۷-۱۸۷، تهران، اسوه ، سال ۱۳۹۰ش.

۷-      نگارش مقاله تأثیر آموزه‌های اخلاقی عرفانی علامه قاضی بر علامه طباطبایی چاپ شده در مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگذاشت فقیه متأله حضرت آیه الله سید علی آقا قاضی، جلد دوم، صفحات ۳۵۵-۳۷۳.

 

کرسی ها:

ارائه کرسی ترویجی آرا و اندیشه های تفسیری آیت الله مهدوی کنی (ره) – مهرماه ۱۳۹۶

 

مقالات چاپ شده در کتاب

۱-      نگارش مقاله الگوی رفتاری پیامبر(ص) با پدیده نفاق برمبنای قرآن، چاپ شده در کتاب “سیاست نبوی”، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۸۶ش.

۲-     نگارش مقاله چگونگی یافتن نظایر آیات در روش تفسیر قرآن به قرآن در کتاب گفتارهایی در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران، دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)، صص۱۳-۴۳، سال۱۳۸۹ش.

۳-     نگارش مقاله جایگاه امام صادق علیه السلام در علوم قرآنی و تفسیر چاپ شده در کتاب ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۱، صفحات ۲۶۹-۲۸۹.

۴-     نگارش مقاله معاد در صحیفه رضویه چاپ شده در کتاب جستاری در ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفه الرضویه الجامعه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۱، صفحات ۲۴۵-۲۷۷.

۵-     نگارش مقاله جایگاه امام رضا علیه السلام در علوم قرآنی و تفسیر چاپ شده در کتاب ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا علیه السلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، ۱۳۹۲، جلد اول ، صفحات ۳۱۷-۳۶۱.

۶-     نگارش مقاله مقدمه‌ای بر وظایف روابط عمومی اسلامی از منظر قرآن کریم چاپ شده در کتاب روابط عمومی اسلامی، تهران، انتشارات کارگزار روابط عمومی، ۱۳۹۳، صفحات ۶۶-۷۲.

۷- نگارش مقاله آموزه های صلح در قرآن کریم چاپ شده در کتاب روزنه ای به آگاهی، انتشارات موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۹۶ش

 

 

مقالات چاپ شده در دائره المعارف بزرگ اسلامی:

۱-      مقاله ابن میمون در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۵.

۲-     مقاله ابوعلی رودباری در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۶.

۳-     مقاله ابوعلی کاتب در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۶.

۴-     مقاله تفسیر بیضاوی در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۵.

 

مقالات چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام:

۱-       نگارش مقاله تفسیر طبری در دانشنامه جهان اسلام، ج۷.

۲-      نگارش مقاله تکبر در دانشنامه جهان اسلام، ج۸

۳-     نگارش مقاله تهجد در دانشنامه جهان اسلام، ج۸.

سیدحمید موسوی

عضو هیئت مدیره انجمن

سیدحمید موسوی

درباره ایشان بیشتر بدانیم

نام: سیدحمید موسوی    نام پدر: محمدعلی   شماره شناسنامه: ۱۵۷۳ 

تاریخ تولد: ۱۰/۰۳/۱۳۶۲   محل تولد: تهران    کد ملی: ۰۰۷۴۳۶۸۴۸۶

کارشناسی: حقوق قضایی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی؛ معدل: ۴۵/۱۸        

کارشناسی ارشد: علوم و معارف نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث، پردیس تهران (شهر ری)؛ معدل: ۴۶/۱۹

دکتری: علوم و معارف نهج‌ البلاغه، دانشگاه قرآن و حدیث (قم) ؛ معدل: ۱۷/۱۹

 1. دانشجوی برتر آموزشی تحصیلی در دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع ارشد.
 2. دانشجو و پژوهشگر برتر نهج البلاغه در دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع ارشد.
 3. نفر اول دوره کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۹۳
 4. دانشجو و پژوهشگر برتر نهج البلاغه در دانشگاه قرآن و حدیث در مقطع دکتری

عنوان پایان نامه:

کارشناسی ارشد: روش شناسی شرح منهاج البراعه قطب الدین راوندی و تأثیر آن بر شروح پسین

دکتری: نظریه امنیت در اندیشه و سیره‌ی امام علی (ع)

عضو هیأت علمی مرکز و گروه معارف اسلامی دانشگاه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۹

مدرس و پژوهشگر نهج البلاغه و معارف اسلامی در مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی؛ همکاری با دانشگاه قرآن و حدیث؛ انتشارات انقلاب اسلامی

 

 

 

 

ردیف

نوع پژوهش

 (کتاب، مقاله و ..)

عنوان پژوهش

محل و سال چاپ

کتاب

۱

کتاب

روش‌شناسی شرح منهاج‌البراعه قطب‌الدین راوندی و تأثیر آن بر شروح پسین نهج‌البلاغه

انتشارات دریا تهران سال ۱۳۹۸ به شماره شابک ۰-۷۳۱۳۹۴-۹۶۴-۹۷۸

مقالات

۲

مقاله علمی – پژوهشی

روش واژه‌شناسی قطب الدین راوندی

 در شرح نهج البلاغه

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه علوی، سال نهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۷.

۳

مقاله علمی – پژوهشی

تأثیرپذیری شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید

 از قطب الدین راوندی

فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه نهج البلاغه، دوره ۷، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۸.

۴

مقاله علمی – پژوهشی

تبیین الساحه الدلالیه لمفهوم البصیره

 فی نهج البلاغه علی ضوء علم الدلاله التزامنی

فصلنامه علمی پژوهشی المنافذ الثقافیه (محکمَّه) العدد السابع عشر-

شتاء ۲۰۱۷ لبنان – سال ۱۳۹۶، ص ۱۷۹ الی ۱۹۸.

عنوان مقاله در صفحه ۳ فهرست فصلنامه مذکور نیز آمده است.

۵

مقاله علمی – پژوهشی

 گونه‌های تأثیرپذیری شروح نهج‌البلاغه خویی و شوشتری از شرح قطب‌الدین راوندی

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌نامه علوی، سال یازدهم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۹.

۶

مقاله علمی – پژوهشی

جایگاه و شاخصه‌های جنگ نرم

در برپایی فتنه ناکثین

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های نهج‌البلاغه (بنیاد نهج‌البلاغه) زمستان ۱۴۰۰

۷

مقاله علمی – پژوهشی

کنش‌گران مولِّد امنیت متعالیه

 از منظر نهج البلاغه

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های سیاست اسلامی وابسته به  پژوهشگاه امام صادق (ع) تابستان ۱۴۰۱

۸

مقاله علمی – ترویجی

بصیرت و موانع آن در رویارویی با فتنه

 از نگاه نهج البلاغه

پذیرش و انتشار در دومین کنگره بین‌المللی علمی پژوهشی سیره اهل بیت علیهم‌السلام

با محوریت سیره امیرالمؤمنین علیه‌السلام سال ۱۳۹۶؛ نمایه شده در پایگاه استنادی علومِ جهان اسلام ISC ؛

کد اختصاصی همایش: ۲۰۵۰۱-۹۴۱۹۰

۹

مقاله علمی – ترویجی

مفهوم شناسی صبر، کارکردها و اقسام آن

 از منظر نهج البلاغه

۱۰

مقاله علمی – تخصصی

اعتبارسنجی کتب مقاتلِ

 امام حسین علیه السلام

فصلنامه علمی تخصصی آیت بوستان

شماره اول سال ۱۳۹۵

محمد عترت دوست

عضو هیئت مدیره انجمن

محمد عترت دوست

درباره ایشان بیشتر بدانیم

نام خانوادگی جدید: محمد عترت دوست

استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

تحصیلات و توانائیهای علمی

 • فارغ التحصیل دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۴
 • رتبه اول رساله دکتری با عنوان «تحلیل اختلاف قرائات قرآنی از منظر صادقین(ع)» در جشنواره بین المللی پزوهشهای قرآن کریم، ۱۳۹۴
 • پژوهشگر برتر (رتبه اول) کل دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۲
 • رتبه سوم ششمین جشنواره بین المللی فارابی در گروه علوم قرآن و حدیث، ۱۳۹۱
 • عضویت در بنیاد ملی نخبگان، ۱۳۹۱
 • دبیر تخصصی دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهش‌های زبان‌شناختی قرآن» دانشگاه اصفهان. ۹۶-۱۳۹۴
 • مدیر داخلی دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «مطالعات قرآن و حدیث» دانشگاه امام صادق(ع)،۱۳۸۹ تاکنون
 • پژوهشگر نمونه به جهت انتخاب پایان نامه برتر دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹
 • دانشجوی ممتاز و پژوهشگر نمونه دوره کارشناسی ارشد دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۸
 • کسب رتبه ممتاز در دفاع از پایان­نامه مقطع کارشناسی ­ارشد با عنوان «تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمومنین علی(ع) و معاویه»، ۱۳۸۷
 • مسئول آموزش مجموعه علمی فرهنگی راویان نور بسیج دانشجویی استان تهران، ۸۹-۱۳۸۶
 • کسب رتبه ممتاز (۲۰۶) در کنکور سراسری رشته علوم انسانی، ۱۳۸۰

 

سوابق تدریس:

تفسیر قرآن، اخلاق اسلامی، علوم قرآنی، تاریخ تفسیر قرآن، فقه الحدیث، جوامع حدیثی، روش تحقیق، کاربرد کامپیوتر در علوم اسلامی، ریشه­های انقلاب اسلامی، تاریخ تحلیلی دفاع مقدس، اندیشه های شهید مطهری(ره) و امام خمینی(ره) و …

در: دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه آزاد شهریار، دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و…

 

 • مقالات علمی ـ پژوهشی

 

عنوان مقاله

عنوان مجله

سال

۱.       

شخصیت شناسی معاویه در کلام امیرالمؤمنین(ع)

دین و ارتباطات، سال۱۶، ش۳۵

۱۳۸۸

۲.       

تحلیل و نقد نامه­های معاویه به امیرالمؤمنین(ع)

تحقیقات قرآن و حدیث، ش۱۵

۱۳۸۹

۳.       

بررسی انتقادات و تهمت های معاویه به امیرالمؤمنین(ع) پس از خلافت

صحیفه مبین، ش۴۶

۱۳۸۹

۴.       

سیاست و مدیریت سیاسی از دیدگاه امیرالمومنین(ع)

پژوهش نامه قرآن و حدیث، ش۸

۱۳۹۰

۵.       

جایگاه نماز در اندیشه امام رضا(ع)

مطالعات قرآن و حدیث، ش۹

۱۳۹۰

۶.       

نقد و بررسی نظرات مستشرقین در خصوص شخصیت زید بن ثابت

مطالعات قرآن و حدیث، ش۱۱

۱۳۹۱

۷.       

الگوی مدیریت بحران های سیاسی اجتماعی از منظر امیرالمؤمنین(ع)

پژوهشنامه علوی، ش۶

۱۳۹۱

۸.       

ساختار نظام مند مفاهیم و گزاره های اخلاقی در سوره اسراء

پژوهشنامه اخلاق و معارف، ش۱۹

۱۳۹۲

۹.       

منابع قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران، مطالعه موردی تحلیل وصیتنامه شهدای دانشگاه امام صادق(ع)

پژوهشنامه انقلاب اسلام، ش۹

۱۳۹۲

۱۰.  

تبیین راهبرد نرم افزارگرایانه جهاد در قرآن کریم

تحقیقات قرآن و حدیث، ش ۴۸

۱۳۹۳

۱۱.  

رهآوردهای استفاده از روش تحلیل محتوا در نقد و فهم احادیث

پژوهشهای قرآن و حدیث، سال۴۶، ش۲

۱۳۹۳

۱۲.  

جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه قرآن

پژوهشهای زبان‌شناختی قرآن، ش۶

۱۳۹۳

۱۳.  

تبیین شیوه های تربیتی امام رضا(ع) در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی بر مبنای تحلیل محتوای دعاهای صحیفه رضویه

فرهنگ رضوی، سال۲، ش۷

۱۳۹۳

۱۴.  

نقش آیات اخلاقی قرآن کریم در تدوین نظام هدایت فردی و اجتماعی

تحقیقات قرآن و حدیث، ش۲۶

۱۳۹۴

۱۵.  

بررسی پیشینه و انگیزه های مستشرقین از پرداختن به موضوع اختلاف قرائات قرآنی

مطالعات قرآن و حدیث، ش۱۷

۱۳۹۴

۱۶.  

تحلیل انتقادی ترجمه ساخت‌ها و واژگان قرآنی در ارتباط بین زبان با دو سطح ادبیات و فرهنگ

پژوهش های زبان‌شناختی قرآن کریم، ش۸

۱۳۹۴

۱۷.  

بررسی تأثیر جریان مدینه محوری در گسترش برخی قرائات

مطالعات قرآن و حدیث، سال۱۰، ش۱۹

۱۳۹۵

۱۸.  

کارکردهای کیفی استفاده از روش تحلیل محتوا در فهم حدیث

رهیافتهای قرآن و حدیث، ش۲۴

۱۳۹۵

۱۹.  

مدخل «حمزه»

یکی از قاریان هفت گانه

دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱۸، ص۳۵۷

۱۳۹۵

۲۰.  

رفتارشناسی امام علی(ع) با اولین مخالفان داخلی حکومت

پژوهشنامه علوی، ش۱۶

۱۳۹۶

۲۱.  

تحلیل انتقادی برخی روایات اسرائیلی

پیرامون زندگی حضرت سلیمان(ع) بر مبنای قرآن کریم

مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی، سال۲، ش۳

۱۳۹۶

۲۲. ال

الگوی بازار قرض الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن

اقتصاد اسلامی، دانشگاه تهران، ش۶۵

۱۳۹۶

۲۳.  

امکان‌سنجی تأثیرپذیری قرائت حمزه کوفی از قرائت امام صادق

تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال ۱۵، شماره ۱

۱۳۹۷

۲۴.  

تحلیل شاخص های حاکم بر روابط فردی و اجتماعی از منظر گفتمان فرهنگ قرآنی

قرآن و طب، سال ۳، شماره ۳

۱۳۹۷

۲۵.  

تحلیل محتوایی شبکه معنایی قدرت، الگویی برای فهم نظریه قدرت نرم در قرآن کریم

مطالعات قرآن و حدیث، سال ۱۲، شماره ۲۳

۱۳۹۷

۲۶.  

تحلیل محتوای خطبه غدیر با رویکرد لایه شناسی مضمونی

مطالعات فهم حدیث، سال ۴، شماره ۲

۱۳۹۷

۲۷.  

الگوی تربیت اخلاقی از منظر امام سجاد(ع) بر مبنای تحلیل محتوای دعای مکارم الاخلاق

اخلاق وحیانی، سال ۶، شماره ۲، پیاپی ۱۴

۱۳۹۷

۲۸.  

چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی در اسلام مبتنی بر تحلیل محتوای روایات

پژوهشهای اجتماعی اسلامی، سال ۲۴، شماره ۱

۱۳۹۷

۲۹.  

تحلیل محتوای مناظرات توحیدی امام صادق (ع) با ابن ابی العوجا

شیعه پژوهی، سال ۵، شماره ۱۵

۱۳۹۷

۳۰.  

روش شناسی فهم حدیث در سه گانه تحلیل متن، تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان

حدیث پژوهی، س۱۱، ش۲۱، ص۲۹۱-۳۲۰

۱۳۹۸

۳۱.  

نقش غلات در شکل گیری احادیث سبعه أحرف

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، سال ۲۴، شماره ۶۴

۱۳۹۸

۳۲.  

Descriptive and Structural Semantics of Blessing (Barakat) In the Holy Quran

Linguistic Research in the Holy Quran, Vol 8, N 1.

۱۳۹۸

۳۳.  

ترسیم شبکه مضامین عوامل ایجاد فقر در جامعه اسلامی از منظر آیات قرآن و احادیث اهل بیت (علیهم السلام)

مطالعات قرآن و حدیث، سال ۱۳، شماره ۲۵

۱۳۹۸

۳۴.  

تبیین ساختار هندسی خطبه های سه گانه غدیر با استفاده از روش تحلیل محتوای مقوله ای

امامت پژوهی، سال۹، شماره۱، پیاپی۲۵، ص۹۹-۱۲۸

۱۳۹۹

۳۵.  

تحلیل الموقف الناقد للامام علی(ع) مقابل ادعائات الناکثین المعارضه

دراسات الحدیثه فی نهج البلاغه، سال۳، شماره۱، پیاپی۵

۱۳۹۹

۳۶.  

اصول دینی بهره وری نیروی کار بر مبنای تحلیل موضوعی محتوایی آیات قرآن با نگاهی به قوانین توسعه پنج ساله کشور

جستارهای اقتصادی، سال۱۷، شماره۳۳

۱۳۹۹

۳۷.  

Optimal Models of Education and Training based on the Content Analysis of the Hadiths of Shiite Imams

International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)

۱۳۹۹

۳۸.  

تحلیل محتوای احادیث شعری امام رضا(ع)

فصلنامه فرهنگ رضوی، س۸، ش۳۱

۱۳۹۹

۳۹.  

تبیین گونه های تعصب ممدوح و مذموم در کلام امام علی(ع)

پژوهشنامه اخلاق، س۱۳، ش۴۹

۱۳۹۹

۴۰.  

مهم‌ترین مؤلفه‌های بنیادین ایجاد سلامتی در روابط انسانی از منظر قرآن

مطالعات اسلامی در حوزه سلامت، س۴، ش۱۴، ص۱-۱۲

۱۳۹۹

۴۱.  

قرائتی تربیتی از حدیث کساء با روش تحلیل محتوا

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث، س۶، ش۲، ص۲۰۵-۲۲۵

۱۳۹۹

۴۲.  

تحلیل انتقادی روش محمد عزّه دروزه در تفسیر قصص قرآنی و مواجهه با منابع تاریخی و حدیثی

روش شناسی تفسیر قرآن، س۱، ش۱، ص۹۰-۱۰۲

۱۳۹۹

۴۳.  

گفتمان کاوی جریان های نفوذ فکری – فرهنگی دشمنان در عصر امام علی(ع)

تحقیقات قرآن و حدیث، س۱۷، ش۴۸، ص۱۷۵-۲۱۲

۱۳۹۹

۴۴.  

کاربست روش تحلیل گفتمان در راستای فهم نصوص دینی و زمینه های صدور آن

مطالعات قرآن و حدیث، سال۱۴، شماره۲۸

۱۴۰۰

۴۵.  

شبکه مضامین مرتبط با ولایت امام علی(ع) مبتنی بر تحلیل مضمون احادیث کتاب کفایه الاثر

حدیث پژوهی

۱۴۰۰

۴۶.  

الگوی ساختار مضمونی سوره مبارکه عنکبوت با استفاده از روش تحلیل مضمون

پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

۱۴۰۰

۴۷.  

تحلیل محتوای مقوله ای روایات متعه در منابع شیعی

مطالعات فهم حدیث

۱۴۰۰

۴۸.  

تبیین ضرورت و چرایی توکل به خداوند متعال بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

آموزه های قرآنی

۱۴۰۰

۴۹.  

تجلی طنز تلخ و اجتماعی در کاربست صنعت بلاغی «آیرونی» در نهج البلاغه

آموزش زبان، ادبیات و زبانشناسی، س۴، ش۲، ص۶۷-۹۶

۱۴۰۰

۵۰.  

مراحل نفوذ شیطان و راهکارهای مقابله با آن بر مبنای تحلیل محتوای مضمونی خطبه قاصعه امام علی(ع)

پژوهشنامه علوی

۱۴۰۰

۵۱.  

دور المساجد فی التنمیه الثقافیه للمجتمعات الإسلامیه

الحیاه الطیبه

۱۴۰۰

۵۲.  

گونه شناسی و منبع یابی قدرت نرم در قرآن کریم

مطالعات قدرت نرم

۱۴۰۰

۵۳.  

نمط العبره من الأحداث التاریخیه بناءً على تحلیل محتوى الخطبه القاصعه للإمام علی

دراسات الحدیثه فی نهج البلاغه، س۴، ش۷

۱۴۰۰

۵۴.  

آسیب‌شناسی جامعۀ اسلامی و راهکارهای برون‌رفت از آن مبتنی بر تحلیل محتوای خطبۀ فدکیۀ حضرت‌زهرا(س)

مطالعات فهم حدیث

۱۴۰۰

۵۵.  

راه‌کار‌های مقابله با اشرافی‌گری بر مبنای تحلیل محتوای نامه امام علی(علیه السلام) به عثمان بن حنیف

اسلام و مطالعات اجتماعی، س۹، ش۳۴، ص۶۹-۹۴

۱۴۰۰

۵۶.  

Individual and Social Lifestyle Model based on Analyzing the Content of Imam Sajjad (pbuh) Prayers

International Journal of Imam Hossein University Islamic Studies

۱۴۰۰

 

 • مقالات علمی ـ ترویجی

 

عنوان مقاله

عنوان مجله

سال

۱.       

بررسی مفهومی و مصداقی برکت در قرآن کریم

مطالعات قرآن و حدیث، ش۴

۱۳۸۸

۲.       

کارکردهای تربیتی خانواده مطلوب بر مبنای تحلیل محتوای ادعیه رضوی

علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، سال۶، شماره۱۰

۱۳۹۷

۳.       

تبیین راهکارهای عملی و نظری کسب تواضع و فروتنی بر مبنای تحلیل محتوای خطبه قاصعه امیرالمومنین(ع)

دوفصلنامه اخلاق، سال۱۰، شماره۳۷

۱۳۹۹

۴.       

تبیین ماهیت جهل و علل و پیامدهای آن بر مبنای تحلیل محتوای خطبه قاصعه امام علی(ع)

فصلنامه مشکوه، سال۳۹، شماره۱۴۸

۱۴۰۰

 

 • مقالات علمی ـ تخصصی

 

عنوان

عنوان نشریه، محل انتشار، شماره

سال

۱.       

بررسی مفهومی و مصداقی «مقتول فی سبیل الله» از دیدگاه قرآن و روایات

پژوهشنامه معارف قرآن کریم، سازمان اوقاف و امور خیریه، شماره ۱۰

۱۳۹۰

۲.       

تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمؤمنین(ع) و معاویه

بلاغ مبین، دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۱۹

۱۳۸۹

۳.       

راهکارهای تقویت و رشد فضایل اخلاقی معنوی در جامعه با تأکید بر نقش مساجد

فصلنامه مهندسی فرهنگی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شماره۶۰

۱۳۹۰

۴.       

جایگاه امامت در اندیشه امام رضا(ع)

بلاغ مبین، شماره ۲۸و۲۹

۱۳۹۱

۵.       

جهاد، مقوله ای فرهنگی ـ اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی

پژوهش های میان رشته ای قرآن کریم، جهاد دانشگاهی تهران، شماره۱۷

۱۳۹۲

۶.       

تبیین ساختار حاکم بر مکاتبات امام هادی

پژوهشنامه حکمت اهل بیت(ع)، دانشگاه اصفهان، ش۲

۱۳۹۳

۷.       

مقامات معنوی و جایگاه ولایتی پیامبر اکرم(ص) در جامعه اسلامی

فصلنامه نبأ، دانشگاه اصفهان، شماره۱۱

۱۳۹۵

۸.       

معناشناسی جهاد در قرآن کریم۱

فصلنامه مدیریت جهادی، شماره۴

۱۳۹۹

۹.       

معناشناسی جهاد در قرآن کریم۲

فصلنامه مدیریت جهادی، شماره۸

۱۴۰۰

 

 • مقالات همایش‌های علمی ـ پژوهشی / کنگره‌های بین‌المللی

 

عنوان مقاله

عنوان مجله، محل انتشار، شماره

سال

۱.       

اصول و مبانی عزت و اقتدار امام حسین(ع)

عزت و افتخار حسینی، فرهنگ و تفکر بسیجی، تهران

۱۳۸۸

۲.       

آسیب شناسی روند تغییرات و تحولات اجتماعی و تأثیر آن در شکل گیری هیأت های مذهبی

دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، تهران

۱۳۹۰

۳.       

تجزیه و تحلیل سیستمی فرایند پرورش منابع انسانی در مسجد

نهمین کنفرانس بین المللی مساجد، تهران

۱۳۹۰

۴.       

جایگاه اخلاق در اندیشه امام رضا(ع) بر مبنای تحلیل محتوای رساله محض الاسلام

همایش علمی پژوهشی شناخت اخلاق و آداب رضوی، اراک

۱۳۹۰

۵.       

بینامتنیت آیات قرآنی با احادیث رضوی(ع)

ششمین همایش سراسری علمی پژوهشی فرهنگ رضوی و قرآن کریم

۱۳۹۰

۶.       

آموزه های مهدوی در احادیث رضوی(ع)

دومین همایش انتظار و مهدویت در آموزه های رضوی

۱۳۹۰

۷.       

تحلیل محتوای مکاتبات امام حسن عسگری(ع)

اولین کنگره علمی پژوهشی و بین المللی امام حسن عسگری(ع)

۱۳۹۱

۸.       

تحلیل محتوایی و مضمونی مکاتبات امام هادی(ع)

همایش علمی سیره پژوهی امام هادی(ع)

۱۳۹۱

۹.       

ساختار نظاممند مفاهیم اخلاقی در قرآن کریم

همایش بین المللی اخلاق و ادیان

۱۳۹۱

۱۰.  

سیاست و مدیریت سیاسی از دیدگاه امیرالمؤمنین(ع) با تأکید بر تحلیل محتوای مکاتبات امام علی(ع) و معاویه

همایش علمی حکمت عملی در المیزان و دیگر آثار اسلام پژوهان معاصر

۱۳۹۱

۱۱.  

ملاحظاتی چند در ترجمه استعاره های قرآنی در سطح ادبیات و فرهنگ

همایش بین المللی ترجمه؛ التقاط فرهنگی و هویت ملی

۱۳۹۱

۱۲.  

تبیین رویکرد سبک زندگی جهادی از منظر قرآن کریم

هفتمین همایش بین المللی قرآن کریم، سازمان اوقاف

۱۳۹۲

۱۳.  

جهاد علمی، ساحتی از سبک زندگی جهادی

همایش سبک زندگی جهادی، جهاد دانشگاهی تهران

۱۳۹۲

۱۴.  

جایگاه و کارکردهای خانواده مطلوب در ادعیه

رتبه دوم همایش علمی پژوهشی خانواده مطلوب در سیره رضوی، همدان

۱۳۹۲

۱۵.  

کارکردهای دعا و نیایش در افزایش معرفت و بصیرت دینی

رتبه دوم همایش علمی پژوهشی جایگاه دعا در آموزه های رضوی، زاهدان

۱۳۹۲

۱۶.  

پیجویی اقتباس های قرآنی در ادعیه رضوی

رتبه پنجم همایش علمی پژوهشی قرآن و صحیفه رضوی، مشهد

۱۳۹۲

۱۷.  

بایدها و نبایدهای پژوهش در سبک زندگی

مقاله برگزیده همایش سبک زندگی علمی، تهران

۱۳۹۲

۱۸.  

اصول و مبانی سبک زندگی علمی امام صادق

رتبه اول همایش علمی پژوهشی سبک زندگی امام صادق، دانشگاه آزاد اصفهان

۱۳۹۲

۱۹.  

مراحل و مؤلفه های بنیادین الگوی سبک زندگی اسلامی از منظر قرآن کریم

رتبه پنجم هفتمین همایش بین المللی قرآن کریم، سازمان اوقاف

۱۳۹۲

۲۰.  

آسیب شناسی عوامل ظهور تمدن نوین اسلامی بر اساس آموزه های قرآن و روایات

هشتمین کنگره علمی پژوهشی و بین المللی قرآن کریم

۱۳۹۳

۲۱.  

الگوی کارآمدی اخلاق قرآنی در عرصه های فردی و اجتماعی

چهارمین همایش ملی و آداب زندگی، دانشگاه زنجان

۱۳۹۳

۲۲.  

تبیین جایگاه آستان مقدس ‏امامزادگان بر روند توسعه فرهنگی ‏و علمی جامعه اسلامی

کنگره علمی پژوهشی هلال بن علی بن ابیطالب(ع)

۱۳۹۴

۲۳.  

وجوه اعجاز قرآن در ترسیم روابط فردی و اجتماعی

سومین همایش ملی اعجاز قرآن کریم، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۵

۲۴.  

تحلیل محتوا به مثابه رویکردی نوین در فقه الحدیث

مجموعه مقالات علمی پژوهشی «رویکردهای نوین در حدیث پژوهی شیعه»، دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۹۶

۲۵.  

تحلیل محتوای مضامین مهدوی خطبه غدیر با تاکیدبرآیات و روایات معصومین علیهم السلام

همایش علمی پژوهشی بین المللی غدیر در گستره فرهنگ و تمدن اسلامی

۱۳۹۸

۲۶.  

نظریه پردازی در فهم آیات قرآن کریم

اولین کنفرانس بین المللی و دومین کنفرانس ملی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم انسانی و علوم طبیعی

۱۳۹۸

۲۷.  

تحلیل محتوای مهم ترین مولفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

کنفرانس ملی مولفه های تمدن ساز در بیانیه گام دوم انقلاب

۱۳۹۹

۲۸.  

درآمدی بر روش شناسی و چیستی ارزشهای متعالی انسان در قرآن کریم

چهارمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با رویکرد معنای زندگی

۱۳۹۹

۲۹.  

جایگاه تقوا در میان ارزشهای متعالی دین اسلام

چهارمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با رویکرد معنای زندگی

۱۳۹۹

۳۰.  

تبیین جایگاه نهادهای مذهبی در تحقق توسعه علمی و آموزشی جوامع اسلامی

دوازدهمین همایش ملی آموزش

۱۳۹۹

۳۱.  

تأملی بر بنیان های نوین نظام آموزشی از منظر امام صادق (علیه السلام)

دوازدهمین همایش ملی آموزش

۱۳۹۹

۳۲.  

گونه شناسی وجوه اعجاز قرآنی از دیدگاه امام خمینی

دومین هماش بین المللی قرآن در اندیشه و سیره امام خمینی

۱۳۹۹

۳۳.  

نقش بحران کرونا در افزایش باورهای دینی نسل جوان

نخستین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا

۱۴۰۰

۳۴.  

نقش تربیتی والدین در کنترل رشد و پرورش مذهبی فرزندان در دوران کرونا

نخستین همایش ملی فرهنگ با تأکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا

۱۴۰۰

 

 • کتب تألیفی

 

عنوان

محل انتشار

سال

۱.       

تاریخ تفسیر قرآن کریم

[تقریر دروس دکتر احمد پاکتچی]

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۸۷

۱۳۹۲

۲.      ا

اخلاق در جنگ؛ تحلیل محتوای مجموعه مکاتبات امیرالمومنین(ع) و معاویه

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۹۰

۳.       

شهید حقیقت (مجموعه مقالات کنگره شهید آوینی)

نشر سدید

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۸۷

۴.       

روایتگری دفاع مقدس، ملاحظات و آسیب­ها و تهدیدها

مرکز اسناد دفاع مقدس

۱۳۸۷

۵.       

فهرست موضوعات پژوهشی دفاع مقدس

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس

۱۳۸۵

۶.       

تاریخ تحلیلی دفاع مقدس به روایت فرمانده

نشر سدید

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۸۶

۱۳۹۰

۷.       

آشنایی با ریشه­های انقلاب اسلامی

دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۸۵

۸.       

قدرت نرم و دفاع مقدس

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۹۱

۹.       

تحلیل محتوای وصایای شهدای دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق(ع)

(۷ جلد)

۱۳۹۲

۱۰.  

تفسیر موضوعی قرآن کریم؛ چیستی و الزامات

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۹۵

۱۱.  

تفسیر سوره حمد

[تقریر دروس آیت الله مهدوی کنی]

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۹۶

۱۲.  

اختلاف قرائات قرآن کریم و جریان تاریخی ـ فرهنگی اهل بیت(ع) محوری

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۹۶

۱۳.  

تفسیر سوره قدر

[تقریر دروس آیت الله مهدوی کنی]

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۹۷

۱۴.  

تفسیر سوره بقره

[تقریر دروس آیت الله مهدوی کنی]

دانشگاه امام صادق(ع)

(۶ جلد)

۹-۱۳۹۷

۱۵.  

تفسیر سوره نبأ

[تقریر دروس آیت الله مهدوی کنی]

دانشگاه امام صادق(ع)

(۲ جلد)

۱۴۰۰

۱۶.  

آشنایی با روش تحلیل محتوای نصوص دینی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۱۴۰۰

۱۷.  

آشنایی با روش تحلیل مضمون نصوص دینی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

در دست انتشار