لوگو انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

مروری بر شناسنامه “رشته علوم و معارف نهج البلاغه”

مرورے بر شناسنامه “رشته علوم و معارف نهج البلاغه”

بیان چڪیده رساله هاے دڪترے علوم و معارف نهج البلاغه ڪشور

محقق: دڪتر مریم امینے

عنوان رساله: تحلیل ونقد رویکردوجود گرایے در شرح متون دینے
( مطالعه موردے ؛ نهج البلاغه)

استاد راهنما: دڪترحمید حمیدیان ، دڪتر احمد زارع زردینے

استاد مشاور: د ڪتر فخر السادات علوے

چڪیده رساله

از جمله زمینه هاے جدید مطالعات دین شناسے ، بررسے تحولات فهم متون دینے است. یڪے از گونه هاے تحولات فهم متون دینے درسطح ڪلان، تحولاتے است ڪه پیرامون گرایش ها با سبک هاے تفسیر گویے و تفسیرنویسے رخ مے دهد وباعث پیدایش، زوال ، توسعه، تعمیق ویا تضییق ڪاربردآن ها مے شود.تفسیر پژوهان ڪنونے از تحول اساسے ایجاد شده در قرن اخیر با عنوان ڪلے ” تفسیر عصرے ” سخن مے گویند؛ اما در توصیف این عنوان به ڪلیاتے بسنده نموده اند تفسیر عصرے خود در بردارنده چندین جریان ڪوچڪ تر است ڪه یکے از آن ها گرایش وجود گرایے در فهم وشرح متون دینے است.

وجود گرایے یڪ رویکرد است ڪه در همه صورش چنین حڪم مے ڪند ڪه ما فقط وقتے مے توانیم وجود انسانے اصیل خود را بشناسیم ڪه شخصا به عنوان یڪ موجود
مستقل گوشت وپوست وخون دار در ماجرایے و مسئله اے در گیر شویم وتصمیم بگیریم وانتخاب ڪنیم .وجود گرایے به جاے بررسے هاے نظرے وتئو ریزه نمودن انسان، به تحقیق درباره یک انسان عادے وڪاملا عینے وتاریخے ڪه در جهان زندگے مے ڪند، مے پردازد.
پژوهش حاضر پس از معرفے جامع مڪتب
فلسفے وجود گرایے ، به ارائه وصورت براے گرایش وجود گرایے در تفسیر وجریان شناسے این گرایش جدید تفسیرے در میان مفسران مسلمان پرداخته است و پس از تحلیل عوامل موثر در شکو فایے این گرایش تفسیرے و نقد و بررسے آن ، به طور خاص این گرایش را در شرح هاے نهج البلاغه مورد بررسے قرار داده است.

روش تحقیق دراین پژوهش، توصیفے – تحلیلے و از راه فیش بردارے ڪتا بخا نه اے است.

تحولات فهم آیات وروایات در عصر کنونے نسبت به گذشته، تحلیل موضوعات تفاسیر
موضوعے نگاشته شده در عصر حاضر، گرایش به سمت تدبر گرایے در فهم متون دینے ، تحول در روش ها ے تبلیغ و ترویج آموزها ے قرآن وحدیث ودر نهایت تحول در موضوعات پرسش و پاسخ ها ے دین در قالب هزاران عنوان اثر در زمینه ے شرح و تفسیر متون دینے قرآن ونهج البلاغه از شواهد زایش و بالندگے گرایش وجود گرایے در شرح متون اسلامے است.
گرایش وجود گرایے در شرح متون دینے افزون برآثار ونتایج مثبتے ڪه در فهم متون دینے دارد قابل نقد نیز هست این جریان ممڪن است زمینه تفسیر به راے را ایجاد ڪند وهم چنین در مواردے سبب التقا ط در دین وتفسیر متون دینے شود. وبرخے از آراء تفسیرے نیز در دو عنوان نقد مبنایے از جمله نسبے گرایے غلبه روحیه فرد گرایے ، عدم استفاده از سیر منطقے وروش تحقیقے خاص و_ نقد شڪلے از جمله وجود تنش ها وتناقض هایے در نوشته ها، عدم استناد مطالب و_ مورد نقد قرار گرفته است.

نتیجه اے ڪه از این پژوهش به دست مے آید این است ڪه گفتمان وجود گرایے یڪے از گفتمان ها ے غالب تفسیر ے در عصر حاضر است . ڪه پس از تحلیل وبررسے ها ے انجام شده، مشخص شد مے تواند به عنوان یڪ
گرایش تفسیرے در ڪنار سایر گرایش هاے تفسیرے مورد توجه مفسران متون دینے قرار گیرد.

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *