کارگاه های آموزشی

با حضور اساتید مطرح در حوزه نهج البلاغه

به همراه اعطای مدرک معتبر علمی

سخنرانی ها

با حضور اساتید مطرح در حوزه نهج البلاغه

به همراه اعطای مدرک معتبر علمی

سمینارهای دانشجویی

با حضور اساتید مطرح در حوزه نهج البلاغه

به همراه اعطای مدرک معتبر علمی