لوگو انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

 

بسمه تعالی

دستورالعمل تشکیل و فعالیت شعب انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

 

مقدمه :

با استناد به ماده ۱ و ۳ اساسنامه انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران و در راستای اهداف مندرج در اساسنامه به منظور گسترش، پیشبرد ، ارتقاء معارف نهج البلاغه و توسعه کیفی نیروهای متخصص این حوزه و بهبود امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های یاد شده، انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران طبق این دستور العمل شعبی رادر داخل کشور دایر می نماید .

 

ماده ۱ : تعاریف

دفتر انجمن: دفتر انجمن مطالعات علمی نهج البلاغه ایران واقع در تهران است.
منطقه جغرافیایی: محدوده ایی که شعبه انجمن اجازه فعالیت در آن را دارد.
تبصره ۱ : تعیین منطقه جغرافیایی فعالیت هر نمایندگی هر سه سال یکبار بوده و برعهده هیئت مدیره انجمن است.
نماینده: شخصیت حقیقی که مسئولیت شعبه انجمن را در یک حوزه ی جغرافیایی بر عهده دارد.
هیئت مدیره: منظور از هیئت مدیره در این آیین نامه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران واقع در تهران،است.
دوره زمانی: مدت دوره فعالیت نمایندگی و شخص نماینده سه سال پس از کسب مجوزهای لازم میباشد و تمدید این دوره منوط به تصویب هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران است.


تبصره ۲ : رئیس نمایندگی انجمن با درخواست و تایید هیئت مدیره تعیین میگردد و حکم وی توسط مدیر عامل انجمن صادر میشود.

 

ماده ۲: شرایط نمایندگی

شخص (حقیقی) نماینده انجمن در حوزه نمایندگی میبایست دارای ویژگی های ذیل باشد:
۱ -مسلمان بودن
۲ -شیعه اثنی عشری بودن
۳ -اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۴ -دارای حد اقل مدرک کارشناسی ارشد مرتبط
-۵ عدم سوء پیشینه ودارا بودن وجاهت اجتماعی
-۶ شناخته شده در مراکز علمی منطقه جغرافیایی مورد نظر
تبصره ۱:مرجع تشخیص مرتبط بودن مدرک هیئت مدیره مرکزی انجمن میباشد
تبصره ۲: تشخیص و تایید هر یک از ویژگی های مذکور در ماده ۲ در صلاحیت هیئت مدیره میباشد.

 

ماده ۳: روند تشکیل نمایندگی

هر شخص حقیقی که دارای شرایط نمایندگی در ماده ۲ این آیین نامه است،باید فرایند ذیل را جهت کسب مجوز لازم برایتشکیل نمایندگی و شروع فعالیت رسمی طی نماید:
۱-۳ :تقاضای کتبی شخص حقیقی دارای صلاحیت (مطابق ماده ۲ مذکور)
۲-۳ :بررسی تقاضای در جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران
۳-۳ :بررسی و تایید محل و فضای فیزیکی نمایندگی و امکانات موجود آن
۴-۳ :صدور حکم توسط رئیس انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران بر اساس مصوبه هیئت مدیره

 

ماده ۴: محور های فعالیت نمایندگی

۱-۴ :ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در منطقه جغرافیایی بین محققان و متخصصان حوزه نهج البلاغه.
۲-۴ :همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی و فرهنگی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها وبرنامه های مربوط بهامور آموزش و پژوهش در منطقه جغرافیایی نمایندگی .
۳-۴ ترغیب و تشویق پژوهش گران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در منطقه جغرافایی نمایندگی.
۴-۴ :ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در حوزه فعالیت نمایندگی .
۵-۴ :تشکیل گردهمایی های علمی در منطقه جغرافیایی نمایندگی .
تبصره ۱: نمایندگی صرفا حق انتشار آثار با لگوی انجمن و با نام انجمن را با کسب مجوز از هیئت مدیره مرکزی را دارد.
تبصره ۲: تمام محورهای فعالیت فوق الذکر صرفا در منطقه جغرافیایی نمایندگی باید تحقق یابد.

 

ماده ۵ : نمایندگی می تواند نسبت به تشکیل کمیته هایی تخصصی در راستای محورهای فعالیت فوق اقدام کند.

 

ماده ۶: تامین منابع مالی

۱-۶ : شخص نماینده موظف به افتتاح حساب در یکی از شعب داخلی بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران به نام
نمایندگی انجمن میباشد تا کلیه دریافتی ها و مخارج نمایندگی از آن طریق اعمال شود.و نیز اطلاعات حساب فوق باید به
ذی حسابی دفتر مرکزی انجمن اعلام گردد.
۲-۶ : چنانچه نمایندگی بتواند افرادی را در هر یک از انواع عضویت طبق آیین نامه مربوطه جذب کند با توجه به تعداد جذب
شده تا ۶۰ درصد از حق عضویت به نمایندگی محترم بر اساس مصوبه هیئت مدیره تعلق خواهد گرفت .
۲۰ درصد از درآمد ها به عنوان حق نمایندگی بالاسری به شعبه مرکزی تعلق خواهد گرفت. : ۳-۶
تبصره ۱: نمایندگی در سه سال ابتدایی فعالیت خود معاف از پرداخت بالاسری به دفتر مرکزی انجمن میباشد.
تبصره ۲: دفتر مرکزی انجمن هیچگونه تعهد و الزامی نسبت به تامین منابع مالی و مخارج جاری نمایندگی ندارد.

 

ماده ۷: گزارش فعالیت

منطقه نمایندگی در پایان هر سال باید به صورت مکتوب شرح فعالیت های خود را به هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران ارائه کند.

 

ماده ۸: نظارت بر نمایندگی

۸-۱ : هیئت مدیره مرکزی انجمن درهر زمان از دوره نمایندگی حق بازرسی و نظارت به صورت بازدید از محل و منطقه جغرافیایی و یا درخواست ارائه گزارش مکتوب از شخص نماینده را دارد.
۸-۲ : در صورت احراز تخلف نمایندگی از محور های فعالیت یا شرایط نمایندگی یا دیگر بند های آیین نامه هیئت مدیره انجمن متناسب با نوع تخلف تصمیم مقتضی خواهد گرفت .

ماده ۹: هر گونه تغییر در مفاد آیین نامه نمایندگی در صلاحیت هیئت مدیره انجمن و پس از تایید ایشان است.

ماده ۱۰ : مجوز هیئت مدیره انجمن باید در محل نمایندگی نصب شود و در ذیل آن راه ارتباطی مراجعان با دفتر مرکزی انجمن اعلام شود.

ماده ۱۱ : این آئین نامه در ۱۱ ماده و ۸ تبصره در جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ به تایید و تصویب رسید.

 

اعضای هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران:
آیت الله سید جمال الدین دین پرور- رئیس بنیاد نهج البلاغه (رئیس انجمن)
دکتر سید علی علم الهدی- رئیس بخش الهیات دانشگاه پیام نور (نایب رئیس انجمن)
دکتر فاطمه سعیدی- دکتری علوم و معارف نهج البلاغه (دبیر انجمن)
دکتر محسن قاسم پور راوندی-رئیس دانشکده الهیات دانشگاه کاشان (خزانه دار)
دکتر محمد هادی امین ناجی- معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور
دکتر محمد پارچه باف دولتی- مدیر گروه نهج البلاغه دانشگاه قرآن و حدیث
دکتر فتحیه فتاحی زاده- مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا
دکتر بخشعلی قنبری- مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر محمود کریمی بنادکوکی- – مدیر گروه قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)
دکتر محمود واعظی- رئیس پژوهشکده انقلاب اسلامی دانشگاه تهران