برگزاری اولین وبینار بین المللی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران- شعبه استان اصفهان

برگزاری اولین وبینار بین المللی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران- شعبه استان اصفهان

اولین وبینار بین المللی انجمن با موضوع: زن از دیدگاه امیرالمومنین علی ع
سخنران: الشیخ حسین الخشن
مدیر نشست: دکترعلی بنائیان
مجری کارشناس نشست: دکتر مهین عنافجه
در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ برگزار گردید.