برگزاری اولین جلسه انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران پیرامون ادامه ی” تدوین دفترچه ی کارشناسی رشته علوم و معارف نهج البلاغه “در سال ۱۴۰۰

برگزاری اولین جلسه انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران پیرامون ادامه ی” تدوین دفترچه ی کارشناسی رشته علوم و معارف نهج البلاغه “در سال ۱۴۰۰

این جلسه با حضور دکتر سید علی علم الهدی نایب رییس انجمن، دکتر فاطمه سعیدی دبیرانجمن، دکتر محمد هادی امین ناجی، محسن قاسم پور راوندی، محمد پارچه باف دولتی انجمن در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه برگزار گردید.