لوگو انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

تماس با ما

02135910000

آدرس دفتر ما

تهران - پونک

                      

بسمه تعالی

آئین نامه تشکیل و فعالیت شعبه های انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران

مقدمه :

با استناد به ماده 1و3 اساسنامه انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران و در راستای اهداف مندرج دراساسنامه به منظور گسترش، پیشبرد ، ارتقاء علم و معارف نهج البلاغه و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص این حوزه و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های فوق الذکر، انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران طبق این آئین نامه نمایندگی هایی رادر کشور دایر می نماید .

ماده 1: تعریف اصطلاحات

دفتر مرکزی انجمن:دفتر انجمن مطالعات علمی نهج البلاغه ایران واقع در تهران.
حوزه جغرافیایی:محدوده ایی که شعبه انجمن اجازه فعالیت در آن را دارد.
تبصره:تعیین حوزه جغرافیایی فعالیت هر نمایندگی هر سه سال یکبار بوده و برعهده هیئت مدیره مرکزی انجمن میباشد
نماینده: شخصیت حقیقی که مسئولیت شعبه انجمن را در یک حوزه ی جغرافیایی بر عهده میگیرد.
هیئت مدیره:منظور از هیئت مدیره در این آیین نامه هیئت مدیره دفتر مرکزی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران واقع در تهران، میباشد.
دوره زمانی:میزان مدت دوره فعالیت نمایندگی و شخص نماینده سه سال پس از کسب مجوزهای لازم میباشد و تمدید این دوره منوط به تصویب هیئت مدیره دفتر مرکزی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران میباشد.
تبصره:رئیس نمایندگی انجمن با درخواست و تایید هیئت مدیره تعیین میگردد و حکم وی توسط هیئت مدیره انجمن صادرمیشود.

ماده 2: شرایط نمایندگی

شخص (حقیقی) نماینده انجمن در حوزه نمایندگی میبایست دارای اتفاق ویژگی های ذیل باشد:
1-مسلمان بودن
2-شیعه اثنی عشری بودن
3-اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
4-دارای حد اقل مدرک کارشناسی ارشد مرتبط
تبصره:مرجع تشخیص مرتبط بودن مدرک هیئت مدیره مرکزی انجمن میباشد
تبصره: تشخیص و تایید هر یک از ویژگی های مذکور در ماده 2 در صلاحیت هیئت مدیره مرکزی میباشد.

ماده 3: روند تشکیل نمایندگی

هر شخص حقیقی که دارای شرایط نمایندگی در ماده 2 همین آیین نامه می باشد میبایست فرایند ذیل را جهت کسب مجوز لازم برای تشکیل نمایندگی و شروع فعالیت رسمی خود طی کند:
3-1:تقاضای کتبی شخص حقیقی دارای صلاحیت (مطابق ماده2 فوق الذکر)
3-2:بررسی تقاضای مذکور در جلسه هیئت مدیره دفتر مرکزی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران
3-3:بررسی و تایید محل و فضای فیزیکی نمایندگی و امکانات موجود آن
3-4:صدور حکم توسط رئیس انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران بر اساس مصوبه هیئت مدیره

ماده 4: محور های فعالیت نمایندگی

4-1:ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح نمایندگی بین محققان و متخصصان حوزه نهج البلاغه.
4-2:همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی و فرهنگی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها وبرنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در حوزه جغرافیایی نمایندگی .
4-3ترغیب و تشویق پژوهش گران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز در حوزه جغرافی نمایندگی.
4-4:ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و کارگاه ها در حوزه فعالیت نمایندگی .
4-5:تشکیل گردهمایی های علمی در حوزه جغرافیایی نمایندگی .
تبصره: نمایندگی حق انتشار هیچ اثری با لگوی انجمن و با نام انجمن ندارد مگر با کسب مجوز از طرف هیئت مدیره مرکزی

ماده 5:

نمایندگی می تواند اقدام به تشکیل کمیته هایی تخصصی در راستای اهداف فوق داشته باشد.

ماده 6: تامین منابع مالی

6-1 :شخص نماینده موظف به افتتاح حساب در یکی از شعب داخلی بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران به نام نمایندگی انجمن میباشد تا کلیه دریافتی ها و مخارج نمایندگی از آن طریق اعمال شود.و نیز اطلاعات حساب فوق باید به حسابداری دفتر مرکزی اعالم گردد.
6-2 چنانچه نمایندگی بتواند افرادی را در هر یک از حاالت عضویت طبق آیین نامه مربوطه جذب کند با توجه به تعداد جذب شده تا 40 درصد از حق عضویت به نمایندگی محترم بر اساس مصوبه هیئت مدیره تعلق خواهد گرفت .
6-3 درآمد های ناشی از ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای بعد از یک دوره نمایندگی که پس سه سال میباشد 20 درصد از این درآمد ها به عنوان حق نمایندگی به شعبه مرکزی تعلق خواهد داشت.
تبصره: نمایندگی محترم در سه سال ابتدایی فعالیت خود معاف از پرداخت حق نمایندگی به دفتر مرکزی انجمن میباشد.
تبصره:دفتر مرکزی انجمن هیچگونه تعهد و الزامی نسبت به تامین منابع مالی و مخارج جاری نمایندگی ندارد.

ماده7: گزارش فعالیت

گزارشات ادواری حوزه نمایندگی در پایان هر سال باید به صورت مکتوب شرح عملکرد و فعالیت ها و برنامه های خود را به هیئت مدیره مرکزی انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران ارائه کند.

ماده 8: نظارت بر نمایندگی

با توجه به نظر و صلاحدید هیئت مدیره مرکزی انجمن درهر زمان از دوره نمایندگی حق بازرسی و نظارت به صورت بازدید از محل و حوزه جغرافیایی و یا درخواست ارائه گزارش مکتوب از شخص نماینده را دارد.
ماده9:هر گونه تغییر در مفاد آیین نامه نمایندگی در صالحیت هیئت مدیره انجمن و پس از تایید ایشان میباشد.
ماده10:این آئین نامه در 10ماده و6تبصره در جلسه هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات نهج البلاغه ایران مورخ به تاییدوتصویب رسید .

اعضای محترم هیئت مدیره:
آیت الله جمال الدین دین پرور
دکتر سید علی علم الهدی
دکتر محسن قاسم پور راوندی
دکتر محمد پارچه باف دولتی
دکتر فاطمه سعیدی
دکتر فحتحیه فتاحی زاده
دکتر بخشعلی قنبری
دکتر محمود کریمی بناد کوکی
دکتر محمد هادی امین ناجی
دکتر محمود واعظی